Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kleen Edelmetalen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kleen Edelmetalen worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Kleen Edelmetalen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Kleen Edelmetalen zijn vrijblijvend en Kleen Edelmetalen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kleen Edelmetalen. Kleen Edelmetalen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kleen Edelmetalen dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 Betaling dient te geschieden door online dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.2 Bij vooruitbetaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kleen Edelmetalen. Een aanbetaling in elke vorm zal nimmer worden geretourneerd .Bij niet afname van het product, zal de aanbetaling gedurende 30 dagen aangehouden worden voor de aankoop van een ander artikel met een minimale waarde van de aanbetaling cq inruilwaarde.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kleen Edelmetalen bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Kleen Edelmetalen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Kleen Edelmetalen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kleen Edelmetalen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kleen Edelmetalen

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1 De door Kleen Edelmetalen opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Kleen Edelmetalen. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kleen Edelmetalen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Kleen Edelmetalen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kleen Edelmetalen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een online aankoop cq product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Kleen Edelmetalen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kleen Edelmetalen, dan wel tussen Kleen Edelmetalen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kleen Edelmetalen, is Kleen Edelmetalen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kleen Edelmetalen

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kleen Edelmetalen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kleen Edelmetalen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kleen Edelmetalen en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9. DIVERSEN

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kleen Edelmetalen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kleen Edelmetalen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Kleen Edelmetalen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.